15 ขั้นตอนในการสอน ลูกแอลดี อย่างเห็นผล

วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ทำได้อย่างไร..?

การเรียนรู้ของเด็ก  LD  ผ่านกระบวนการทำงานของสมอง  และ พบว่าความบกพร่องทางกระบวนการเรียนรู้  ส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของสมอง  จึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้  ดังนั้น วิธีการจัดการเรียนรู้ หรือ การหาช่องทางการสอน ที่สอดคล้องกับปัญหาของเด็ก  จะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้  โดยมีหลักการที่เหมาะสม  ดังนี้

หลักการทั่วไป

1. สอนจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน   การเริ่มต้นที่ดี ควรเริ่มสอนในสิ่งที่ต่ำกว่าความสามารถของเด็กเล็กน้อย  เพื่อให้เด็กมีกำลังใจ  มั่นใจ  และพร้อมจะเรียนในระดับยากต่อไปได้

2.ให้เด็กมีความสุขในการเรียน   เด็กที่มีความสุขในการเรียนจะมองคนในแง่ดี  และ สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครูได้

3.ให้การเสริมแรงอย่างสม่ำเสมอ   คำชมจากครูเป็นสิ่งสำคัญ  เด็กจะรู้สึกมีกำลังใจและพยายามมากขึ้น

4.ให้เด็กเรียนจากเพื่อน   (เพื่อนช่วยเพื่อน)  เพราะเด็ก LD เรียนรู้คนเดียวได้ไม่ดี แต่จะเรียนรู้ได้ เมื่อเรียนกับเพื่อน

5.จัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียน   เด็ก  LD  ส่วนใหญ่จะมีอาการสมาธิสั้นร่วมด้วย  ห้องเรียนจึงควรมีความเป็นระเบียบ สวยงาม มีเสียงรบกวนจากภายนอกน้อยที่สุด

6.มองหาจุดเด่นของเด็ก   ส่งเสริมให้เด็กแสดงความสามารถพิเศษ  หรือ เป็นคนเก่งในจุดที่เด็กมีศักยภาพ

7.สอนโดยการเน้นย้ำซ้ำทวน   เด็ก  LD จะเรียนรู้ช้า เรียนได้หน้าลืมหลัง ครูควรใช้วิธีการกระตุ้นความจำ  เช่น  ให้เด็กทำกิจกรรมนั้นซ้ำบ่อย ๆ ด้วยวิธีการรับรู้ที่หลากหลาย จากการดู  การฟัง การสัมผัส

8.ใช้คำสั่งที่สั้นและเข้าใจง่าย   ในหนึ่งคำสั่งไม่ควรให้ทำหลาย ๆ กิจกรรม  และ ให้เด็กทบทวนคำสั่งก่อนลงมือปฏิบัติ

9.พยายามให้ความช่วยเหลือ   เนื่องจากเด็กมักขาดวินัย  ขาดความรับผิดชอบ  ขาดการจัดลำดับ และ มักไม่รอบคอบ ครูผู้สอนควรให้ความช่วยเหลือ

10.ให้เวลามากขึ้น   เนื่องจากเด็กจะทำงานช้า  เรียนช้า  การให้ทำการบ้าน และ การทำแบบฝึกหัด จึงควรมีเวลาให้เด็กมากกว่าเด็กทั่วไป

11.มอบงานให้เหมาะสม   การมอบให้เด็กทำงานแต่ละครั้ง ไม่ควรให้ครั้งละมากๆ แต่อาจมอบบ่อยขึ้น (เพื่อให้เท่ากับเด็กคนอื่น)

12.สรุปเรื่องก่อนสอน   เด็กจะเรียนรู้ได้ดีขึ้น หากมีการสรุปเรื่องที่จะเรียนให้เด็กฟังก่อนที่จะเรียนเรื่องนั้น ๆ

13.ใช้อุปกรณ์ช่วย   อนุญาตให้เด็กใช้เครื่องคิดเลข  คอมพิวเตอร์  เทปบันทึกเสียง  เพื่อช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้

14.ให้เรียนรู้จากการปฏิบัติ   เด็ก  LD  เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และ ร่วมกิจกรรมมากกว่า การฟังการสอนจากครู

15. ปรับเอกสารการเรียนการสอน   เนื่องจากเด็ก  LD  มีปัญหาการรับรู้ทางสายตา  เอกสารการเรียนการสอนต่าง ๆ จึงควรมีการปรับให้เหมาะสม  เช่น  พิมพ์ขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่ขึ้น เน้นคำข้อความสำคัญในหนังสือ ให้ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ลงในกระดาษกราฟ  หรือ ให้เขียนในกระดาษที่มีเส้นบรรทัด  เป็นต้น

สรุป
วิธีการจัดการเรียนรู้ มีความสำคัญที่ครูผู้สอนเด็ก LD  ต้องศึกษาให้เข้าใจ โดยต้องศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

1.เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก  LD   โดยผ่านกระบวนการทำงานของสมอง  ซึ่งจะช่วยครูให้เข้าใจธรรมชาติความบกพร่องของการเรียนรู้ของเด็กได้ชัดเจนขึ้น

2.เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยรู้หลักการสอนทั่วไป  และหลักการสอนเฉพาะ  ซึ่งหลักการสอนทั่วไป ช่วยให้ครูผู้สอนมีแนวทางการสอนที่จะปรับให้เหมาะกับสภาพของเด็ก  LD   ส่วนหลักการเฉพาะ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ ตามลักษณะความบกพร่องในแต่ละด้าน   โดยจะเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเฉพาะ

---------------------------------------------------

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ และรูปภาพจากเว็บไซต์
adhdthai.com

ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์สมองดี Healthy Brain
สนับสนุนโดย อเลอไทด์  อาหารเสริมบำรุงสมอง

 เสริมสร้างสมาธิ เพิ่มความจำ การเรียนรู้ ให้ดีขึ้น
 ช่วยลดความเครียด ทำให้อารมณ์ดี
 กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
√ ช่วยให้ลำดับความคิด เป็นระบบระเบียบมากขึ้น
 ช่วยปรับพฤติกรรมลูกได้ง่ายขึ้น 
 ดูแลอาการสมาธิสั้นให้ดีขึ้น ทำให้ผลการเรียนดีขึ้น
 
**เสริมอาหารสมองให้ลูกน้อย ทำให้มี IQ และ EQ ที่ดี
ป้องกัน/ลดความเสี่ยงต่อ สมาธิสั้น ได้ด้วย "อเลอไทด์"

ปรึกษาปัญหาเด็กแอลดี
หรือ สั่งซื้อ อเลอไทด์

โทร : 091-8871691 
Add Line : @HealthyBrain (มี@ด้วย)

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 393,463